Domovní čistírna odpadních vod JUREK SJV 6 slouží k čištění odpadních vod z rodinného domu.
 
>Ceník
>Technické parametry
>Funkce čistírny
>Fotografie
>Schéma
>Certifikát

<Funkce čistírny>

Jednotlivé funkční části čistírny odpadních vod tvoří:
  • prostor mechanického předčištění
  • denitrifikační prostor (tzv. denitrifikace)
  • aktivační - nitrifikační prostor (tzv. aktivace)
  • sedimentační - dosazovací prostor (tzv. separace)

Mechanické předčištění přitékajících odpadních vod zajišťuje pneumatický dezintegrátor nečistot, který je umístěn pod přítokovým potrubím. Pneumatický dezintegrátor nečistot se skládá z plastového perforovaného nátokového koše a hydropneumatického čerpadla (tzv. mamutky), které koš provzdušňuje za účelem mechanické degradace rozložitelných odpadů. Nátokový koš je vybaven držadlem pro snadnou manipulaci.

Denitrifikační část tvoří prostor oddělený plastovou přepážkou od prostoru aktivace a slouží k biologickému odstranění dusíkatého znečištění z odpadní vody za nepřítomnosti vzdušného kyslíku. Do denitrifikačního prostoru je přivedena mechanicky předčištěná odpadní voda a vratný kal z usazovacího prostoru dosazovací nádrže. Promíchání vratného kalu s odpadní vodou je zajištěno mechanicky pomocí hydropneumatického čerpadla (jedná se o stejné čerpadlo, které zároveň provzdušňuje nátokový koš). Za účelem zajištění optimálního míchacího efektu je voleno vhodné geometrické uspořádání prostoru.

Aktivační prostor zabírá rozhodující část biologického reaktoru a dochází zde k biologickému odstraňování organického znečištění z odpadní vody. Provzdušňování a míchání kalové suspenze je zajištěno pomocí vháněného vzduchu. Na dně aktivace jsou umístěny jemnobublinné provzdušňovací elementy.

Dosazovací nádrž je zhotovena z polypropylenových desek ve spodní polovině stočených do kužele. Do dosazovacího prostoru je vsazena uklidňovací komora, která slouží k odplynění a zklidnění aktivované směsi. Zároveň slouží jako lapač plovoucích nečistot. Recirkulační hydropneumatická čerpadla zajišťují odsávání kalu jak ze dna dosazovacího kužele, tak i z hladiny dosazovací nádrže a jeho přečerpání do denitrifikační části ČOV. Oddělená vyčištěná voda odchází z hladiny odtokovým potrubím vyčištěné vody, které je opatřeno přelivnou hranou.

Proces čištění je navržen jako nízko zatížená aktivace s předřazenou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Přebytečný kal, odčerpávaný z procesu čištění, je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. Likviduje se odvozem v tekuté formě pomocí cisternových vozidel na základě uzavřené smlouvy s firmou, která má na tuto činnost příslušné oprávnění.

<<Zpět

Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz